For Sales & Marketing


Mr. R.V Sudhakar
+91 9845344267
rvsudhakar@cipsatec.com


For Purchase+91 9980934728
purchase@cipsatec.com


Human Resource+91 9686601963
hrd@cipsatec.com

* Name :
*  Message :
*  Phone No. :
Ph : 0816-2243400
Fax : 0816-2243700
*  Email :